Support Languages: Other

Việt Pun

Việt Pun, đại diện cho phe đối đầu đội Cười Sảng