Support Languages: Other

Victuuri – Yuri on Ice

Đây là fanpage Victor Nikiforov x Yuri Katsuki trong [Yuri on Ice]. Xin các bạn vui lòng tôn trọng ship của page. Và KHÔNG Yuri x Victor.