Support Languages: Other

Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa (1981) là doanh nhân và tác giả của hiện tượng sách “Sống và Khát Vọng” (www.trandangkhoa.vn)