Support Languages: Other

Tôn Vinh Phụ Nữ Việt

Người hay nghe tâm sự của người khác là người không để người khác biết tâm sự của mình. . .