Support Languages: Other

Theingi Myanmar – ကခ်င္႐ိုးရာလက္ယကၠန္းပိုးထည္ႏွင့္ခ်ည္ထည္မ်ား

ခ်ည္ထည္ခ်င္းတူလ်ွင္အရည္ေသြးသာေစရမည္၊အရည္အေသြးတူ လ်ွင္ေစ်းနူန္းသက္သာေစရမည္…