Support Languages: Other

The Next Gen Nurse

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพยาบาลควรเรียนรู้เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับ Nurse 4.0