Support Languages: Other

Thầy Cá – Cố vấn học tập

Thầy Cá là một rô bốt có khả năng trả lời tự động cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân các vấn đề về việc học tập tín chỉ và các văn bản hành chính