Support Languages: Other

Thảo Vi

Đi là để trở về. Dấn thân là để trưởng thành. Làm là để không hối tiếc.