Support Languages: Other

Texas Vietnam Chamber

Phòng thương mại Texas – Việt Nam là một tổ chức thực hiện vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam với các doanh nghiệp và doanh nhân.