Support Languages: Other

SPEAK UP FEM

Khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Thủy Lợi: Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC: Speak Up FEM” năm học 2017-2018