Support Languages: Other

Science Tamil LK

Bot info

விஞ்ஞானம் (இலங்கை) இந்த bot ஆனது விஞ்ஞான பிரிவுக்குரிய அனைத்து விதமான கற்றல் கற்பித்தல் விடயங்களை உள்ளடக்கியது

Bot commands

/command1
_bot