Support Languages: Other

Quênđicườngđi’nklàmộtlẽsống Vàrờixacườngđi’nklàmộtcáchđểyêuthương

Đẹp trai nhưng có tính khiêm tốn, rất tiếc tính khiêm tốn ấy không cho phép tôi nói ra đẹp trai �