Support Languages: Other

Purple U

Có thể sẽ thiếu rất nhiều muối nên nếu mỗi người rắc một hạt muối vào đây thì xóm sẽ chuyển sang thừa mứt :v