Support Languages: Other

Pon the Cat

Đụt cưng của NĐG. ���. Xấu nhưng rất duyên. ���. Thích ăn, ngủ, ỉ*. ���. Đặc biệt rất yêu thiên nhiên, cây cỏ và hoa lá.��������������������