Support Languages: Other

Phạm Anh Tuấn

Chuyên gia đào tạo về tư duy tích cực và quản lý đào tạo doanh nghiệp, huấn luyện viên cá nhân về đức dục