Support Languages: Other

Mang yêu thương vứt vào sọt rác.còn hơn đem phân phát để rồi nhận lại là sự mất mát và đau thương