Support Languages: Other

Nhi Khoa MD Trần

” Tôi thường nghĩ rằng , nhiệm vụ của tôi là giải cứu trẻ con VN khỏi thảm họa lạm dụng thuốc thang , xét nghiệm…. và tôn trọng phản ứng tự vệ của cơ thể trẻ dưới ánh sáng khoa học y học