Support Languages: Other

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam – tiền thân là Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam