Support Languages: Other

Nguyễn Hoài

Hãy gọi mình với nick name là Myna. Mình thuộc tuýp phụ nữ hiện đại. Mình sẽ share những gì kinh nghiệm và trải nghiệm của mình ở đây.