Miku Chill House

In middle of Sapa black Hmong village on Hau Thao hill. Great stunning view from rice filed terrace. Homestay cho khách du lịch và giới thiệu văn hóa Hmong