Support Languages: Other

Made in Christians

* Góp phần khích lệ đức tin của con cái Chúa cũng như cơ hội cho mọi người biết về Chúa thông qua chuyển ngữ các video sứ điệp đầy sự xức dầu của các tôi tớ Chúa.