Support Languages: Other

Kiềm Tách Sò

Kìm Tách Sò là loại kìm có thể tách được sò huyết, bóp càng cua , bóp càng ghẹ, bóp càng cua đá, khui bia.