Support Languages: Other

KAS Center – TT cung ứng nhân lực kỹ sư ô tô

Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực ngành ô tô gồm các vị trí: Tư vấn bán hàng, cố vấn dịch vụ, kĩ thuật viên, đồng sơn ô tô,