Support Languages: Other

Isipin Mo’to

Walang nagmamahal sayo. Skl.