Support Languages: Other

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ / Vô duyên đối diện bất tương phùng

Có duyên nghìn dặm xa còn gặp Không duyên trước mặt vẫn cách lòng. Nơi chia sẻ Cảm xúc – Động lực – Kinh nghiệm thành công