Support Languages: Other

Holy Vision Media (नेपाली)

प्रेम, शान्ति र ईश्वरीय ज्ञानकालागि “हाम्रा सारा हृदयले परमप्रभुको प्रशंशा गरौं”