Support Languages: Other

HAU Lost & Found

HAU Lost & Found là kênh thông tin hỗ trợ tìm kiếm và hoàn trả đồ thất lạc trong quy mô trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.