Econ記者

獨立記者,專門處理經濟學科普及經濟學者訪問文章,亦會有分享國際經濟新聞的習慣。呢個專頁係用黎同各位讀者分享我學到、睇到嘅經濟學知識,同埋研究如何將經濟學知識融入新聞及生活