Support Languages: Other

Đội Bóng Đội Máu Bưu Chính

Đức tính Hy Sinh – Tinh thần Đồng Đội – Kiên Trì, Bền Bỉ – Niềm tin Chiến Thắng!