Support Languages: Other

Death Note – Tử Ký

Death Note: Người có tên được viết vào cuốn sổ này, sẽ phải chết.