Support Languages: Other

Cứ đi. rồi sẽ tới chăng ?

Khi tuổi ta lớn , ta tự nhìn lại và hỏi: không biết mình đã thực sự lớn hay chưa ? Cứ đi rồi sẽ tới chăng ? Hãy lựa chọn để lớn ! Khỏi chiếu:10/04/2014