Support Languages: Other

Công ty viễn thông Quốc tế – VNPTI

Cung cấp các dịch vụ viễn thông quốc tế: Điện thoại quốc tế, Truyền số liệu, VSAT, Thu phát hình quốc tế, INMARSAT