Support Languages: Other

Chấm Số Tử Vi

Hữu duyên thì đến, vô duyên lại đi, không cầu không vọng, tri kỷ thấu tâm, tri âm thấu lý, kẻ chí xuống sông kẻ nhân lên núi đều là bằng hữu