Bawaco

Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU Viết tắt: BAWACO Tiếng Anh: BACLIEU WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY.