Support Languages: Other

Aramis_bot

کارگاه های آموزشی شرکت آرامیس و معرفی محصولات و روشهای نوین پزشکی آمریکا و اروپا

Bot info

شرکت آرامیس برای تسهیل اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی خود و همچنین بروزرسانی محصولات و روشهای نوین پزشکی آمریکا و اروپا گروه جدیدی تاسیس و از کلیه پزشکان فعال در زمینه پوست و مو دعوت به همکاری علمی می نمایدWww.aramisgroup.ir882248378868097409122805180 کارگاه های آموزشی شرکت آرامیس و معرفی محصولات و روشهای نوین پزشکی آمریکا و اروپا