Support Languages: Other

አቤ እና ከቤ

አቤናከቤ 2 ምታቁን አዝግ እና አስቂኝ የሆኑትን የአቤ ና ከቤ ቀልዶችይኮምኩሙ።Join other bot @AzagebotJoin our channel @Abeenakebee

Bot info

አቤ ና ከቤ officalቀልደኞቹ አቤ ና ከቤአቤናከቤ 2አቤናከቤ በአዲስ መልክ በፌስቡክ የምታቁን አዝግ እና አስቂኝ የሆኑትን የአቤ ና ከቤ ቀልዶችStart ብለው በፎቶ እና በ ፅሁፍ ይኳምክሙ

Bot commands

/command1
/command2