Support Languages: Other

ویرایشگر موزیک | ویدیو | ویدیو دایره ای |circle video

ساخت ویدیو دایره ای تبدیل ویدیو به وویس تریم کردن ویدیو تغییر تگ های موزیک دمو گرفتن از mp3پشتیبانی: @iamsash123

Bot info

این بات میتونه کارای زیرو انجام بده: ساخت ویدیو دایره ای تبدیل ویدیو به وویس تریم کردن ویدیو ☘️تقسیم ویدیو به چند قسمت مساوی تغییر تگ های موزیک دمو گرفتن از موزيك

Bot commands

/start